ניתן לבצע התאמה רק אם היא אינה מונעת משאר בעלי הדירות בבניין לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף
בעל הדירה יישא בעלויות הביצוע, אולם ניתן לקבל סיוע במימון ממשרד השיכון
בחלק מהמקרים נדרשת הסכמת הדיירים לפני תחילת העבודות
למידע נוסף ראו סעיף 59ג לחוק המקרקעין

בעל דירה שהוא, או בן משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, רשאי לבצע התאמה ברכוש המשותף בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

 • בחלק מהמקרים נדרשת הסכמתם של חלק מהדיירים לצורך ביצוע ההתאמות.
 • ניתן לקבל סיוע במימון העלויות ממשרד השיכון.

מי זכאי?

 • בעל דירה בבית משותף העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא או בן משפחתו שמתגורר עמו, או אדם ששוכר ממנו את הדירה, עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות.
  2. רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך על-פי טופס אישור הצורך בהתאמה, כי ביצוע ההתאמה המפורטת במסמך דרוש בשל מוגבלותו של האדם, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.
  3. ההתאמה אינה מונעת משאר בעלי הדירות בבניין לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירי בית משותף, חלות גם על בעלי דירות המשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק הנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

 • השגת היתרים – אם ביצוע ההתאמה דורשת היתר לפי חוק התכנון והבניה על בעל הדירה לקבל את ההיתר ולמלא אחר תנאיו.
 • מתן הודעה לוועד הבית או לדיירים – לא יאוחר מ-40 ימים לפני מועד ביצוע ההתאמה, על בעל הדירה או נציג מטעמו למסור הודעה מפורטת בכתב לועד הבית לגבי הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה. אם אין ועד, יש למסור הודעה נפרדת לכל בעלי הדירות בבית המשותף.
 • השגת הסכמת הדיירים –
  • אם מדובר בהתאמה הדורשת את הסכמת הדיירים, יש להשיג אותה.
  • התנגדות דייר לביצוע ההתאמה – ועד הבית, וכן בעל דירה הרואה עצמו נפגע מביצוע התאמה, רשאים לפנות בתביעה למפקח על רישום המקרקעין בתוך 30 ימים מהיום שבו נתקבלה ההודעה האמורה. המפקח רשאי מטעמים מיוחדים להאריך את המועד להגשת תביעה זו. למידע על הליך התביעה ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
  • הגשת התביעה לא תעכב או תמנע את ביצוע ההתאמה, אלא אם כן הורה המפקח אחרת.
  • אם ישתכנע המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, החלטתו תבוא במקום הסכמתו של בעל אותה דירה.

מימון ההתאמה (ביצוע ותחזוקה)

 • ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה.
 • משרד הבינוי והשיכון מסייע במימון התאמת הדירות ותנאי הדיור של אנשים המוגבלים בניידותם. למידע נוסף ראו סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות.
 • בעל דירה שביצע התאמה, יישא בכל ההוצאות השוטפות הדרושות לאחזקתו התקינה של תוצר ההתאמה, אולם אם תוצר ההתאמה מיועד לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם, יישאו כל בעלי הדירות בהוצאות האמורות.
דוגמה
בניית שביל גישה המשמש את כל באי הבניין.

חשוב לדעת

 • על בעל הדירה לוודא שההתאמה תיעשה באופן שיצמצם ככל האפשר את הפגיעה בשאר בעלי הדירות ובחזות הבית.
 • אסיפת הדיירים רשאית להחליט כי אם יסתיים הצורך בהתאמה, כולל במקרה שבו האדם עם המוגבלות הפסיק להתגורר בדירה, על בעל הדירה להסיר את ההתאמה, להחזיר את המצב לקדמותו, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך; ניתן לקבל החלטה זו לא יאוחר מ-90 ימים מהמועד שבו הסתיים הצורך בהתאמה.